torsdag, maj 25, 2006

magic carpet waits

A Sierpinski Carpet poem by Saara Lehto.

Inga kommentarer: